Cosabella

37 tekstów – auto­rem jest Co­sabel­la.

Kiedy pat­rzysz ko­muś na ręce bojąc się, że mogę ro­bić coś nie tak, jak trze­ba, us­ta wyrządzą Ci większą krzywdę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 stycznia 2012, 16:35

Jeżeli do­biegasz do me­ty i nikt ci nie zag­raża, wca­le nie oz­nacza to, że możesz zwolnić.

Naj­większe roz­cza­rowa­nia przyt­ra­fiają się właśnie przed sa­mym finiszem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 grudnia 2011, 01:31

Czuję się jak­by ktoś uderzył mnie w twarz, przez co uśmiech przekręcił mi się do góry nogami... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 grudnia 2011, 10:51

Ty­lu ludzi wokół pow­tarza mi, że po tym co widzieli i przeżyli stra­cili wiarę w ludzi, dzi­wią się, że ja ją na­dal po­siadam. A mi zwyczaj­nie wte­dy jest przyk­ro, pat­rząc na nich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2011, 22:04

.. zgu­biłam gdzieś po drodze ra­dość życia i nie wiem gdzie jej te­raz szukać.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 listopada 2011, 13:01

Jes­teśmy ludźmi. Cza­sem naz­byt ideal­ny­mi w naszej codzien­nej niedoskonałości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2011, 23:27

pa­mietaj wiara i nadzieja (ZA­RAZ OBOK MIŁOŚCI) są naj­potężniej­szą mocą jaką po­siada człowiek.


~~spec­jalnie dla mo­jej kocha­nej M.
Pa­miętaj! Mu­sisz być silna!
Ja w Ciebie wierzę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 listopada 2011, 20:47

Jeśli, ktoś ko­piuje twój styl, ku­puje rzeczy, które ty miałaś pier­wsza, ciesz się. Gdyż oz­nacza to, to, że to ty masz lep­szy gust i in­ni wzo­rują się na To­bie, bo sa­mi nie pot­ra­fią od­na­leźć siebie, są mar­ny­mi ko­piami. Ty jes­teś ory­ginałem, z które­go mają zaszczyt brać przykład. A to wiel­ki komplement. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2011, 01:57

Ludzie często narze­kają na życie, uważają, że jest za ciężkie, zaz­droszczą ludziom, którzy rodzą się wiel­cy, ale nie zas­ta­nowią się nad tym, że często nie wy­korzys­tują da­nej im szan­sy na ta­cy i umierają mniej­si niż nieje­den z nich.
Nie zas­ta­nowią się nad tym jak sma­kuje jabłko po­dane właśnie na ta­cy, a jak to zer­wa­ne sa­memu - nieraz z tru­dem - pros­to z drzewa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2011, 22:02

Im bar­dziej prag­niemy cze­goś, co jest dla nas trud­ne do osiągnięcia a na ho­ryzon­cie nie wi­dać wy­ników upor­czy­wego dążenia do ce­lu, tym bar­dziej zaczy­namy od­czu­wać, że może po pros­tu nie jest nam to pisane. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 września 2011, 11:31

Cosabella

Po prostu trudna kobieta. Ależ jakże fascynująca. `i póki jeszcze mnie nie znasz chcesz mnie znać`

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cosabella

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność